Port of Antwerp

Disclaimer

Het Havenbedrijf Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij vragen jou als lezer om deze kennisgeving door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, die rechtstreeks met jou in contact staan.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking
  1. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht (HA), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0248.399.380.
  2. De Data Protection Officers van het HA kan je bereiken via dpo@portofantwerp.com.
  3. Het HA zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
  4. Het HA garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving.
    
 2.  De persoonsgegevens die worden verwerkt
  1. Het HA verzamelt in dit geval volgende persoonsgegevens:
   • In het contactformulier (https://www.c-point.be/nl/contact/) worden naam, bedrijfsnaam en mailadres gevraagd. Dit formulier komt als een mail terecht bij de servicedesk van C-point waar de vraag behandeld wordt. Om de klant in kwestie te kunnen helpen, zijn deze gegevens noodzakelijk.
  2. Het HA verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.
  3. Daarnaast verzamelt het HA persoonsgegevens om de goede werking van de website te garanderen. Het HA maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikservaring te optimaliseren en evt. technische fouten te analyseren:
   • Cookies: klik hier voor de cookiepolicy.
   • Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens;
   • Informatie m.b.t. gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerkinformatie;
   • Local storage informatie.
     
 3. Bron van de persoonsgegevens
  1. Het HA verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van jou verkrijgt.
   Die ingevuld zijn in https://www.c-point.be/nl/contact/.
    
 4. Doeleinden voor gegevensverwerking
  1. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden:
   • Enkel om de vraag van de klant/websitebezoeker te beantwoorden.
  2. Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking niet doorgegeven worden aan derden.
    
 5. Rechtsgrond voor de verwerking
  1. ​​​​​​​Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond:

   De noodzaak ervan om de gerechtvaardigde belangen na te streven van het HA, namelijk het beantwoorden en voorthelpen van klanten die vragen stellen vanuit het strategische thema operational excellence waar bij klanttevredenheid en klantservice belangrijke zaken zijn.
    
 6. Bewaartermijn
  1. Het HA zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in artikel 4 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.
    
 7. Jouw rechten als betrokkene
  Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart) naar dpo@portofantwerp.com. Het HA zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kan u zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.
  1. Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer het HA zich baseert op gerechtvaardigde belangen. U dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. Het HA zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  2. Je hebt het recht om van het HA uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Het HA zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. Het HA zal je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
  3. Je hebt het recht om van het HA onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.
  4. Je hebt het recht van het HA zonder onredelijke vertraging wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. In bepaalde gevallen is het HA verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen, wat zij dan ook zal doen.
   Wanneer het HA de persoonsgegevens openbaar gemaakt zou hebben en zij verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je het HA hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.
   In enkele gevallen kan het HA bepaalde persoonsgegevens niet wissen. Je zal hiervan na een vraag tot wissing op de hoogte worden gebracht, wanneer dat het geval is.
  5. Wanneer je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen wissing van de persoonsgegevens, wanneer het HA de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar jij ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, heb je – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die het HA aanvoert of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijkt – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen.
   In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.
  6. Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan het HA hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
  7. Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit.